拾(动词)

编辑:艺术网互动百科 时间:2020-05-28 00:32:10
编辑 锁定
作动词时可以指从地上拿起:如拾草;或拾取,如:俯拾皆是。最常用的是指收,整理,如:收拾。也可以用作数字十的大写。
中文名
拼    音
shè/shí
部    首
部外笔画
6
总笔画数
9
注    音
ㄕㄜ
规范汉字编号
1386
五笔86
RWGK
仓    颉
QOMR
五笔98
RWGK
四角号码
58061
Unicode
U+62FE
笔顺编号
121341251
笔顺读写
横竖横撇捺横竖折横
郑    码
doaj

基本解释

编辑
捡,从地上拿起:拾草。拾粪。拾零(捡取某方面的零碎材料,常用于文章标题)。拾取。俯拾皆是。拾人牙慧。
收,敛,整理:收拾。拾掇。
“十”的大写。
旧称射箭人穿在左臂上的皮制护袖。
古同“涉”,历,经由:拾级(阶)而上。音韵参考[ 广 韵 ]:是执切,入26缉,shí,深开三入侵A常[ 平水韵 ]:入声十四缉·入声十六叶[ 唐 音 ]:zhip[ 国 语 ]:shí,jiè,shè[ 粤 语 ]:sap6[ 闽南语 ]:khioh4,sip8

英文翻译

编辑
pick up, collect, tidy up; accounting form of the numeral ten

详细解释

编辑

新华字典

【动】
蹑足而上〖tiptoeup〗。如:拾级
另见shí
拾级
shèjí
〖ascendstepbystep〗沿着台阶一级一级地登上
我们拾级而上,登上了顶峰
【动】
(形声。从手,合声。本义:捡取,从地上捡起来)
同本义〖pickup〗
拾,掇也。——《说文
犹拾遗于涂,摭弃于野。——《论衡·逢遇》
故周之夺殷也,拾遗于庭。——《韩非子·安危》
犹拾渖也。——《左传·哀公三年》
俯有拾,仰有取。——《史记·货殖列传》
志士不饮盗泉之水,廉者不受嗟来之食,况拾遗求利以污其行乎!——《后汉书·列女传》
拾视之,非字而画。——《聊斋志异·促织》
又如:拾粪;拾麦穗儿;拾毛(拣界外球。毛:用毛充塞内部的球);拾芥(拾取地上的小草。比喻取之极易);拾石为砚(从地上拾起一块石头用作砚台);拾夺(拾掇;收拾);拾拣(拣取);拾翠(拾取翠鸟羽毛以为首饰);拾沈(拾取汁水)
收敛,收集〖collect〗
妇人拾蚕。——《韩非子·说林下》
拾发以将乘矢。——《仪礼·大射仪》
请拾投。——《礼设·投壶》
萧何入秦,收拾文书。——《论衡·别通》
又如:拾骨(收拾遗骨改葬);拾菜(采撷野菜);拾尘(本指捡起饭中的灰尘,后借为引起误会而猜疑);拾集(收集);拾摭(收集);拾纂(收集编纂)
碰撞〖collide〗。如:一头拾将去(一头撞过去);拾头打滚(撒泼吵闹。拾头:碰头)
【数】
十,数目,九加一所得,汉字数目“十”的大写〖ten〗。如:陆柒捌玖拾
另见shè
拾掇
shíduo
〖tidyup〗∶整理;收拾
把屋子拾掇一下吧
〖fix〗∶修理
这机器有点毛病,你给拾掇一下好吗?
〖punish〗〖口〗∶惩治
谁敢进行破坏,就把谁拾掇了
〖pickup〗∶采集;拾取
拾荒
shíhuāng
〖gleanandcollectscraps(toekeoutanexistence)〗拾取柴草、麦穗、废品等
靠拾荒度日
拾级
shè jí
〖mountupaflightofsteps〗逐级登阶
拾级而上
拾芥
shíjiè
〖apieceofcake〗芥:小草。拾取地上的小草,喻指事情不费多大气力就能办到
拾金不昧
shíjīn-bùmèi
〖notpocketthemoneyonepicksup〗昧:隐藏。拾到财物,不藏起来据为己有
拾零
shílíng
〖waif;tidbits;titbits;collectscrapmaterial〗搜集零碎的材料,多用作标题
神秘的东方旅游传说拾零
拾人涕唾
shíréntìtuò
〖plagiarize〗涕唾:鼻涕和唾沫。比喻因袭别人的话,没有自己的见解和主张
仆之《诗辨》…是自家闭门凿破此片田地,即非傍人篱壁,拾人涕唾得来者。——宋·严羽《沧浪诗话·答关景仙书》
拾人牙慧
shírényáhuì
〖pichupwhatotherssay〗拾取别人的片言只语当做自己的话
这话听起来很有见地,其实不过是拾人牙慧,没有一点自己的东西
拾物
shíwù
〖lostproperty〗拾到的别人遗失的东西
拾物招领处
拾遗
shíyí
〖appropriatelostproperty〗∶拾取旁人遗失的东西,据为己有
涂(途)不拾遗。——《史记·孔子世家》
夜不闭户,道不拾遗
〖makegoodomissions〗∶补充旁人所遗漏的事物
拾遗补阙汉语大字典[①][shí][《广韵》是执切,入缉,禅。](1)捡取。(2)谓吸引。参见“拾芥”。(3)抓;捉。(4)收敛;收拾。(5)整治;惩治。参见“拾掇”。(6)射鞲。古代射箭时用的皮制护袖。(7)钻;撞。(8)数词。“十”的大写。(9)见“拾袭”。[②][jié][《集韵》极业切,入业,羣。]更递;轮流。[③][shè][《集韵》实欇切,入叶,禅。]蹑足而上。

康熙字典

【卯集中】【手字部】 拾; 康熙笔画:10; 【唐韵】【韵会】是执切【集韵】寔入切【正韵】寔执切,𠀤音十。【说文】掇也。【广韵】收也,敛也。【左传·昭三年】无备而官办者,犹拾渖也。【注】犹拾汁,终不可得。【前汉·夏侯胜传】经术苟明,其取靑紫如俛拾地芥。又【汲黯传】补过拾遗,臣之愿也。 又拾遗,官名。【唐书·百官志】补阙拾遗,掌供奉讽谏。 又不知而问曰拾没。俗譌为什么。一曰射韝也。著於左臂以遂弦。【诗·小雅】决拾旣佽。【传】决,钩弦也。拾,遂也。【仪礼·鄕射礼】袒决遂。【注】遂,射韝也。以韦为之,其非射时则谓之拾。拾,敛也,所以蔽肤敛衣也。 又今官文书借为数目之十字。 又【集韵】【正韵】𠀤极叶切,音笈。更也。【礼·投壷】左右告矢,具请拾投。【疏】賔主更递而投也。【仪礼·鄕射礼】取弓矢拾。【疏】递取弓矢也。 又【集韵】【韵会】𠀤极业切,音跲。义同。 又实摄切,音涉。蹑足升也。【礼·曲礼】拾级聚足,连步以上。【注】拾当为涉声之误也。级,等也。 【正韵】涉拾𠀤失涉切,音摄,义同。疑韵切有脱误。

说文解字

【卷十二】【手部】 编号:7946
拾,[是执切 ],掇也。从手合声。

相关词语

·抱枝拾叶 ·不可收拾 ·不拾遗 ·采拾 ·搊拾 ·撮拾 ·蹈拾 ·道不拾遗 ·道无拾遗 ·剟拾 ·掇青拾紫 ·掇拾 ·俯拾 ·俯拾即是 ·俯拾皆是 ·骨拾 ·寒拾 ·缉拾

相关成语

·抱枝拾叶 ·补过拾遗 ·补阙拾遗 ·不可收拾 ·道不拾遗 ·道无拾遗 ·掇青拾紫 ·掇拾章句 ·俯拾地芥 ·俯拾即是 ·俯拾皆是 ·俯拾仰取 ·虎珀拾芥 ·举如鸿毛, ·路不拾遗 ·路无拾遗 ·俛拾地芥 ·俛拾仰取
词条标签:
语言 字词